Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor het verrichten van werkzaamheden door Infraselect Holding B.V. in het kader van een overeenkomst van opdracht. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Midden Nederland onder nummer 54462827

Artikel 1 – Algemeen

1.1       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten welke Infraselect Holding B.V. (hierna: ‘Infraselect Holding’) aanvaardt c.q. aangaat met een wederpartij (hierna: ‘Opdrachtgever’), het verrichten van diensten, alsmede voor werkzaamheden in het kader van overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 BW (hierna: ‘Opdracht’).

1.2       De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever of waarnaar de opdrachtgever op enigerlei wijze mocht verwijzen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  • Deze Algemene Voorwaarden zullen ook toekomstige rechtsverhoudingen tussen partijen regelen, tenzij op enig moment uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen.
  • Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen. Ingeval van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
  • In geval van strijd tussen bepalingen uit de Opdracht en de tekst van deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de Opdracht.

 Artikel 2 – Aanbiedingen en Opdracht

2.1        Aanbiedingen van Infraselect Holding zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk wordt vermeld dat de aanbieding tot een bepaalde datum gestand wordt gedaan. Alle aanbiedingen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gebaseerd op uitvoering van de Opdracht onder normale arbeidsomstandigheden en gedurende normale werkuren. Infraselect Holding is te allen tijde bevoegd de onderhandelingen met de Opdrachtgever te beëindigen en uitgebrachte offertes in te trekken of een naar aanleiding van een aanbieding gegeven Opdracht onmiddellijk na ontvangst van de Opdracht te weigeren, zonder opgave van redenen en zonder tot enige kosten- of schadevergoeding gehouden te zijn.

2.2        Een Opdracht komt tot stand op het moment waarop deze door Opdrachtgever is ondertekend dan wel per het moment waarop de consultant begint met diens werkzaamheden bij de Opdrachtgever.

2.3       Wijzigingen van een Opdracht zal eerst gelden nadat ze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4       Toezeggingen door consultants of werknemers of andere hulppersonen van Infraselect Holding zijn slechts bindend voor zover deze door Infraselect Holding schriftelijk zijn bevestigd.

2.5       Voor zover in de offerte of Opdracht geen termijnen zijn vermeld, zal Infraselect Holding haar diensten verlenen binnen gangbare termijnen. De door Infraselect Holding opgegeven termijnen zijn geen fatale termijnen en Infraselect Holding is pas in verzuim nadat zij door Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld met een redelijke termijn voor nakoming.

 

Artikel 3 – Aanwijzingen, informatie en verlof

3.1       De Opdrachtgever zal tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwijzingen kunnen geven aan de consultants van Infraselect Holding betreffende de uitvoering van de Opdracht, mits deze verantwoord zijn en tijdig zijn verleend.

3.2       De aanwijzingen van Opdrachtgever kunnen niet inhouden dat werkzaamheden voor anderen dan de Opdrachtgever behoren te worden verricht of op een andere plaats dan die van de Opdrachtgever, tenzij Infraselect Holding daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

3.3       De Opdrachtgever is verplicht te allen tijde alle redelijke medewerking te verlenen en informatie te verschaffen teneinde Infraselect Holding in staat te stellen een consultant te kunnen voordragen aan Opdrachtgever.

3.4       De consultants van Infraselect Holding zullen vakantiedagen zoveel mogelijk in overleg met de opdrachtgever opnemen.

 

Artikel 4 – Vergoeding

4.1       De opdrachtgever zal aan Infraselect Holding een vergoeding betalen voor de aan het verrichten van de werkzaamheden bestede tijd. Dit uurtarief kan iedere zes maanden worden gewijzigd door middel van een daartoe strekkende brief van Infraselect Holding aan de Opdrachtgever. Ingeval van verlenging of materiële wijziging van een Opdracht of het aangaan van een nieuwe Opdracht is Infraselect Holding gerechtigd nieuwe tarieven in rekening te brengen.

4.2       Het overeengekomen uurtarief is gebaseerd op een normale werkweek van 40 uur. Het uurtarief is ook gebaseerd op de veronderstelling dat de werkzaamheden binnen Nederland worden uitgevoerd. Voor overwerk, werk op zon- en feestdagen en werk buiten Nederland zal een bijzonder uurtarief en eventuele onkostenvergoeding worden overeengekomen.

4.3       De opdrachtgever is gehouden de door de consultants van Infraselect Holding gemaakte onkosten, verbonden aan de uitvoering van de Opdracht te vergoeden, voor zover deze niet in het uurtarief begrepen.

4.4       Alle vergoedingen zijn exclusief BTW. Betaling dient te geschieden in Euro’s.

4.5       De door consultants van Infraselect Holding bestede tijd zal door de betreffende consultant worden aangetekend op urendeclaratieformulieren, welke de Opdrachtgever bij overlegging direct voor akkoord zal tekenen.

4.6        De Opdrachtgever ontvangt één kopie-exemplaar van dit formulier. Bezwaren tegen de opgevoerde tijd dient de Opdrachtgever schriftelijk bij overlegging op het urendeclaratieformulier aan te tekenen. Indien de Opdrachtgever zonder schriftelijk bezwaar te maken weigert c.q. nalaat het urendeclaratieformulier binnen 5 dagen te tekenen geldt deze als aanvaard. Bij facturering zal worden uitgegaan van het uren-declaratieformulier.

 

 

Artikel 5 – Betalingen en gevolgen wanbetaling

5.1       De Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Infraselect Holding ingediende factuur voor consultants te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

5.2       Uitsluitend betalingen aan Infraselect Holding werken bevrijdend. Betalingen aan consultants of het verstrekken van voorschotten aan consultants zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor voldoening van enige schuld of verrekening.

5.3       Bij overschrijding van de in artikel 5.1 genoemde betalingstermijn is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim en is Infraselect Holding gerechtigd de uitvoering van de Opdracht met onmiddellijke ingang op te schorten of te beëindigen, zonder enige vergoeding ter zake verschuldigd te zijn. Alsdan is de Opdrachtgever automatisch administratiekosten groot 28,50 euro exclusief BTW en daarnaast de wettelijke rente in handelstransacties ex artikel 6:119a BW verschuldigd. Indien de hoofdsom inclusief rente en kosten onbetaald blijft, wordt de factuur overgedragen aan een Incasso Bureau. De Opdrachtgever is dan tevens aansprakelijk voor alle gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten, zulks met een minimum van 10% van het totaal met de Opdracht gemoeide honorarium.

5.4        Alle kosten in verband met betaling, waaronder begrepen verschaffing van zekerheid, komen voor rekening van Opdrachtgever.

5.5        De kopiefactuur van de door Infraselect Holding verzonden factuur geldt als volledig bewijs van verschuldigdheid van de rente en de dag waarop de renteberekening begint.

5.6       Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente, vervolgens van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en vervolgens van facturen die het langst openstaan, ongeacht andersluidende aanduidingen van de Opdrachtgever.

5.7       Datum van betaling is de datum waarop de bank het tegoed aan Infraselect Holding crediteert of Infraselect Holding het verschuldigde bedrag heeft ontvangen.

5.8       Reclames betreffende enige factuur moeten binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Infraselect Holding zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust bij de Opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en dient de Opdrachtgever de factuur te voldoen Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting ter zake het niet betwiste deel van een factuur.

5.9        Infraselect Holding is gerechtigd tot verrekening van al hetgeen zij van de Opdrachtgever te vorderen heeft, ongeacht of deze vorderingen reeds opeisbaar zijn, met eventuele vorderingen van Opdrachtgever op Infraselect Holding. Infraselect Holding heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen.

5.10      De Opdrachtgever is niet bevoegd haar verplichtingen jegens Infraselect Holding op te schorten of hetgeen zij van Infraselect Holding te vorderen heeft te verrekenen met of in mindering te brengen op hetgeen de Opdrachtgever jegens Infraselect Holding verschuldigd is.

 

Artikel 6 – Geheimhouding

6.1       Infraselect Holding zal alle informatie, waarvan het vertrouwelijke karakter duidelijk is aangegeven door de Opdrachtgever of als het vertrouwelijke karakter duidelijk voortvloeit uit de aard van de informatie, vertrouwelijk behandelen en zal een vergelijkbare geheimhoudingsplicht opleggen aan haar consultants.

6.2        De Opdrachtgever zal bescheiden en informatie over consultants van Infraselect Holding niet zonder toestemming van de betrokkenen aan derden openbaren.

 

Artikel 7 – Publicatie

7.1        Opdrachtgever geeft toestemming aan Infraselect Holding om gemaakte foto’s en ander beeldmateriaal, teksten en informatie te publiceren op haar website en in reclame-uitingen, zonder dat Infraselect Holding ter zake enige vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd wordt.

 

Artikel 8 – Overdracht en zekerheden

  • Elk der partijen garandeert reeds nu voor alsdan dat ingeval de door haar gedreven onderneming gedurende de looptijd van de Opdracht wordt overgedragen aan een derde, zij de bestaande Opdracht inclusief alle rechten en verplichtingen over zal dragen aan de verkrijger van de onderneming.
  • De Opdracht, alsmede de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen mogen niet door de Opdrachtgever aan een derde, waaronder begrepen groepsmaatschappijen van de Opdrachtgever, worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Infraselect Holding.

8.3        Indien Infraselect Holding gegronde redenen heeft om aan de bereidheid tot betaling en de financiële gegoedheid van de Opdrachtgever te twijfelen, heeft zij het recht zekerheid te verlangen voor de nakoming van alle verplichtingen van de Opdrachtgever uit hoofde van de Opdracht. Indien dergelijke zekerheid door Opdrachtgever wordt geweigerd, is Infraselect Holding vrij om de Opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd de rechten van Infraselect Holding op vergoeding van schade en kosten.

8.4        De Opdrachtgever is verplicht Infraselect Holding onverwijld op de hoogte te stellen wanneer:

  1. a) (voorlopige) surseance van betaling door Opdrachtgever wordt aangevraagd of verleend of enige regeling met de schuldeisers van de Opdrachtgever wordt getroffen;
  2. b) de Opdrachtgever voornemens is zelf een aangifte tot zijn faillissement in te dienen of de Opdrachtgever heeft vernomen dat één of meer van zijn schuldeisers voornemens is (zijn) een aanvraag tot zijn faillissement in te dienen;
  3. c) de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard;
  4. d) indien sprake is van wijziging van zeggenschap in de Opdrachtgever.

 

 

Artikel 9 – Garantie en reclame

9.1       Infraselect Holding zal naar beste weten en kunnen een geschikte consultant voordragen aan de Opdrachtgever voor het verrichten van de werkzaamheden onder de Opdracht. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de keuze (indien van toepassing: uit meerdere kandidaten) van de consultant. Infraselect Holding geeft geen garantie dat een door de Opdrachtgever gewenst resultaat op een bepaald tijdstip ook inderdaad behaald zal worden.

9.2       De Opdrachtgever zal het resultaat van de door de consultants van Infraselect Holding verrichte werkzaamheden tenminste wekelijks controleren. De Opdrachtgever zal binnen één werkdag nadat daartoe aanleiding is ontstaan bij Infraselect Holding klagen over ondeugdelijk verrichte, werkzaamheden c.q. ongeschiktheid van de consultant van Infraselect Holding, bij gebreke waarvan ieder recht van de Opdrachtgever tot reclame vervalt.

9.3       Indien een klacht over ondeugdelijk verrichte werkzaamheden c.q. ongeschiktheid van de

consultant van Infraselect Holding naar het oordeel van Infraselect Holding terecht is, is Infraselect Holding uitsluitend gehouden, indien dit in redelijkheid van Infraselect Holding kan worden gevergd en onder voorwaarde van beschikbaarheid, een andere geschikte consultant in te zetten om de werkzaamheden alsnog deugdelijk te laten verrichten.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1      Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Infraselect Holding en/of haar direct leidinggevenden, is de aansprakelijkheid van Infraselect Holding in alle gevallen beperkt tot maximaal de helft van het totaal aan de Opdrachtgever ter zake de Opdracht of overeenkomst in welk verband de schade is ontstaan gefactureerde honorarium, met een maximum van € 10.000,00 (vijfduizend euro) per jaar. Infraselect Holding is uitsluitend aansprakelijk voor schade ontstaan door een toerekenbare tekortkoming terzake de uitvoering van de Opdracht of de overeenkomst en sluit aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de consultants of niet-ondergeschikten van Infraselect Holding uit.

10.2      Infraselect Holding is niet aansprakelijk voor schade of tekortkomingen in haar dienstverlening of de uitvoering van de werkzaamheden door de consultant die ontstaan door aanwijzingen of informatie van de Opdrachtgever. In geval van mondelinge informatie en/of verzoeken is Infraselect Holding niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit misverstanden of onjuist overgekomen informatie.

10.3      De aansprakelijkheid van Infraselect Holding vervalt door verloop van 1 maand na beëindiging van de werkzaamheden of, indien dit eerder is, beëindiging van de Opdracht of overeenkomst.

10.4      De aansprakelijkheid van Infraselect Holding voor gevolgschade, zoals geleden verlies, gederfde winst, gederfde inkomsten, bedrijfsschade en schade aan (goederen van) derden, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. De opdrachtgever zal Infraselect Holding ter zake vrijwaren.

10.5      De opdrachtgever zal in overleg met Infraselect Holding zijn schade zoveel mogelijk beperken en daartoe alle noodzakelijke maatregelen treffen.

10.6      Infraselect Holding bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid kan inroepen jegens de Opdrachtgever, mede ten behoeve van haar consultants en niet-ondergeschikten.

10.7      Ten aanzien van diefstal, breuk, beschadiging e.d. van goederen van de Opdrachtgever danwel van derden, alsmede ten aanzien van dood, ziekte of letstel toegebracht aan ondergeschikten en niet-ondergeschikten van Opdrachtnemer danwel van derden ontstaan tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door de consultants, aanvaardt Infraselect Holding geen enkele aansprakelijkheid.  De Opdrachtgever zal Infraselect Holding vrijwaren terzake eventuele vorderingen wegens aansprakelijkheid in dit verband Ten aanzien van diefstal, breuk, beschadiging en dergelijke van goederen en zaken die derden, waaronder Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk aan consultants van Infraselect Holding ter beschikking stellen, aanvaardt Infraselect Holding  geen aansprakelijkheid. De opdrachtgever zal Infraselect Holding ter zake eventuele vorderingen in dit verband vrijwaren. De Opdrachtgever dient zich in verband met het in dit artikel 10.7 gestelde adequaat te verzekeren en verzekerd te houden. Op eerste verzoek van Infraselect Holding dient de Opdrachtgever aan Infraselect Holding afdoende bewijs van verzekering en dekking te overhandigen.

10.8      De voorafgaande bepalingen laten enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht onverlet.

 

Artikel 11 – Urenverantwoording

11.1      De door consultants van Infraselect Holding bestede tijd zal door de betreffende consultant worden aangetekend op urendeclaratieformulieren, welke de opdrachtgever bij overlegging direct voor akkoord zal tekenen.

11.2      De opdrachtgever draagt zelf zorg voor een kopie-exemplaar van het getekende urendeclaratieformulier formulier. Bezwaren tegen de opgevoerde tijd zal de opdrachtgever schriftelijk bij overlegging op het urendeclaratieformulier aantekenen. Indien de opdrachtgever zonder schriftelijk bezwaar te maken weigert c.q. nalaat het urendeclaratieformulier binnen 5 dagen te tekenen geldt deze als aanvaard. Bij facturering zal worden uitgegaan van het urendeclaratieformulier. Indien er geen uren worden ingevuld op het urendeclaratieformulier en indien deze wordt niet ondertekend door opdrachtgever, zal worden gefactureerd conform de in de opdrachtovereenkomst overeengekomen uren per week.

 

 

Artikel 12 – Omgeving

12.1      De Opdrachtgever zal voldoen aan alle noodzakelijke en wenselijke veiligheidseisen ten aanzien van de ruimten waarin en ten aanzien van zaken waaraan of waarmee consultants van Infraselect Holding werken of waarvan gebruik wordt gemaakt, tenzij deze zaken aan Infraselect Holding toebehoren. Indien Infraselect Holding om welke reden dan ook, aansprakelijk wordt gesteld voor schade die een consultant van Infraselect Holding in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, waaronder ziekte, dood, bedrijfsongeval in de zin van artikel 7:658 BW, zal de Opdrachtgever Infraselect Holding volledig vrijwaren voor al de schade, kosten, boetes (waaronder begrepen ten gevolge van arbeidsongeschiktheid van consultants) en interesten die Infraselect Holding verschuldigd zou zijn c.q. verschuldigd zal worden en zal Infraselect Holding in een voorkomend geval de Opdrachtgever ter zake in vrijwaring kunnen oproepen. De Opdrachtgever dient zich in dit verband adequaat te verzekeren en verzekerd te houden. Op eerste verzoek van Infraselect Holding dient de Opdrachtgever aan Infraselect Holding afdoende bewijs van verzekering en dekking te overhandigen.

12.2      De Opdrachtgever is verplicht te allen tijde gedurende de Opdracht of overeenkomst alle redelijke medewerking te verlenen en alle benodigde informatie te verstrekken, teneinde de bij Opdrachtgever geplaatste consultant in staat te stellen de overeengekomen werkzaamheden uit te kunnen voeren.

12.3      De Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat de consultants van Infraselect Holding onbelemmerd de overeengekomen werkzaamheden kunnen verrichten.

12.3      De werkzaamheden zullen worden verricht bij de Opdrachtgever.

12.4      De Opdrachtgever zal Infraselect Holding onafgebroken de overeengekomen werkzaamheden laten verrichten. Indien zulks tijdelijk onmogelijk is (bijvoorbeeld door stillegging van het werk, staking of een ongeval) heft dit de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling van de overeengekomen vergoeding niet op, ook al worden dus geen werkzaamheden verricht. Partijen zullen alsdan evenwel in onderling overleg trachten de schade van de Opdrachtgever te beperken.

 

Artikel 13 – Overnemen consultants

               13.1      Het is de opdrachtgever, behoudens schriftelijke toestemming van Infraselect Holding verboden de consultants en voormalig consultants van Infraselect Holding die in het kader van een overeenkomst van opdracht werkzaamheden voor de opdrachtgever hebben verricht gedurende de overeenkomst van opdracht alsmede gedurende 12 maanden na afloop daarvan, voor eigen rekening of voor rekening van derden in dienst te nemen of hen buiten dienstverband of anderszins direct of indirect al dan niet tegen betaling werkzaamheden en/of activiteiten te laten verrichten ten behoeve van de opdrachtgever c.q. ten behoeve van ondernemingen die in groepsverband met de opdrachtgever samenwerken, een en ander in de ruimste zin. Opdrachtgever staat in voor de nakoming van deze verplichtingen door diens groepsmaatschappijen.

               13.2      Bij overtreding van het in artikel 12.1 omschreven verbod is de opdrachtgever aan Infraselect Holding zonder sommatie of ingebrekestelling, een onmiddelijk opeisbare schadevergoeding van € 25.000,00 (vijfentwintigduizend euro) exclusief BTW per overtreding en van € 250,00 (tweehonderdvijftig euro) exclusief BTW voor elke dag dat de desbetreffende overtreding voortduurt, verschuldigd, onverminderd het recht van Infraselect Holding om volledige schadevergoeding en/of nakoming te vorderen.

               13.3      Het bepaalde in dit artikel 12 is tevens van toepassing op (aspirant) consultants die door Infraselect Holding op enigerlei wijze als kandidaat bij opdrachtgever zijn geïntroduceerd. Mocht er direct of indirect, voor eigen rekening of voor rekening van derden met de door Infraselect Holding aangeboden (aspirant) consultant een rechtstreeks dienstverband worden aangegaan, of door hem werkzaamheden (al dan niet via derden) worden verricht zonder toestemming van Infraselect Holding, dan is opdrachtgever aan Infraselect Holding, zonder sommatie of ingebrekestelling, een onmiddellijk opeisbare schadevergoeding van € 34.000,00 (vierendertigduizend euro) exclusief BTW verschuldigd, onverminderd het recht van Infraselect Holding om volledige schadevergoeding en/of nakoming te vorderen. De in dit artikel genoemde verplichtingen voor opdrachtgever zijn van kracht gedurende 6 kalendermaanden vanaf introductie van de kandidaat bij opdrachtgever of een van diens groepsvennootschappen door Infraselect Holding.

 

Artikel 14 – Overmacht

14.1      Onder overmacht wordt verstaan: iedere van de wil van Infraselect Holding onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de Opdracht te voorzien, die nakoming door Infraselect Holding van het overeengekomene tijdelijk of blijvend onmogelijk maakt. Onder overmacht wordt ook verstaan het uitvallen van een consultant van Infraselect Holding tengevolge van bijvoorbeeld ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden, werkweigering of ontslagname e.d.

14.2      Indien Infraselect Holding door het uitvallen van haar consultant om welke reden dan ook niet in staat is de werkzaamheden voort te (doen) zetten, zal zij zich inspannen om uit eigen bestand een andere geschikte consultant te vinden en deze consultant de werkzaamheden te laten voortzetten. Infraselect Holding is evenwel niet aansprakelijk voor het opschorten en/of beëindigen van de overeengekomen werkzaamheden tengevolge van het uitvallen van een consultant van Infraselect Holding.

13.3      Ongeacht het bepaalde in lid 2, kan Infraselect Holding in geval van overmacht aan de zijde van Infraselect Holding haar verplichtingen uit de Opdracht steeds schriftelijk opschorten dan wel de Opdracht ontbinden zonder tot vergoeding van schade en/of kosten gehouden te zijn.

 

 

Artikel 15 – Opschorting en ontbinding

15.1      Als de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen uit

hoofde van de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden, of als de Opdrachtgever niet aan een verzoek van Infraselect Holding om zekerheid te stellen voldoet, als ook in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van betaling, kan Infraselect Holding nakoming van haar verplichtingen uit de Opdracht of met de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk opschorten of de Opdracht geheel of volledig ontbinden, onverminderd het recht van Infraselect Holding om schadevergoeding te vorderen.

15.2      Al hetgeen de Opdrachtgever verschuldigd is, is direct opeisbaar indien de Opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, in staat van faillissement geraakt, voorlopige of definitieve surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, indien executoriaal beslag wordt gelegd op zijn zaken en/of vorderingen, en wanneer hij in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

 

Artikel 16 – Geschillenregeling

16.1      Op alle Opdrachten, overeenkomsten, rechtsverhoudingen tussen Infraselect Holding en Opdrachtgever, waaronder begrepen deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

16.2      Eventuele geschillen tussen partijen waarvoor een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

 

Artikel 17 – Slotbepaling

17.1      Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De nietigheid of vernietigbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, leidt niet tot nietigheid of vernietigbaarheid van de overige bepalingen.

17.2      De onderhavige voorwaarden vervangen de Algemene Voorwaarden van Infraselect Holding van eerdere datum.