Algemene Leveringsvoorwaarden

1. Definities
Psychocare:            Psychocare Opleidingen;

Opdrachtgever:      Elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die met Psychocare onderhandelt over het verstrekk van een Opdracht dan wel aan                                                Psychocare een Opdracht heeft gegeven.

Opdracht:               De opdracht van een Opdrachtgever aan Psychocare om een opleiding te verzorgen (inclusief het materiaal dat daarvoor ter                                                     beschikking wordt gesteld), al dan niet ten behoeve van het personeel van het desbetreffende bedrijf of de desbetreffende instelling;

Opleiding(en):        Een door Psychocare verzorgde opleiding, training, her- en bijscholing, studie- of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van                                   opleiding. Een opleiding wordt in beginsel (mede) aangeduid met de naam “In Company” of “open”. Onder een “In Company opleiding”                                     wordt verstaan een opleiding die geheel in opdracht voor een opdrachtgever en in besloten kring voor door opdrachtgever aan te                                           wijzen (groep van) deelnemers wordt verzorgd. Onder een “open opleiding” wordt verstaan een opleiding waarvoor aanmelding voor                                       iedere geïnteresseerde open staat.

Deelnemer(s):        De door Opdrachtgever opgegeven personen, dan wel de personen die zichzelf opgeven voor deelname aan een door Psychocare                                           verzorgde Opleiding.

Aanmelding:          De inschrijving van een Deelnemer voor een Opleiding waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen.

Onderwijsmateriaal:  Opleiding-, les- of instructiemateriaal, documentatie, dictaten, syllabi of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor de                                         uitvoering van een Opleiding of Opdracht wordt gebruikt.

2. Algemeen
2.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en op alle overeenkomsten tussen Psychocare en de Opdrachtgever en/of Deelnemer.

2.2     Door Aanmelding of door het verstrekken van een Opdracht, aanvaarden Deelnemer en Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3     Alle aanbiedingen en offertes van Psychocare zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.4     Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

2.5     Indien Opdrachtgever zorgt voor Aanmelding van Deelnemer, verplicht Opdrachtgever zich jegens Psychocare deze algemene voorwaarden aan Deelnemer bekend te maken en op te leggen. Opdrachtgever vrijwaart Psychocare voor alle claims van Deelnemer, als Psychocare jegens Deelnemer geen beroep kan doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden wegens schending van Opdrachtgever van voornoemde verplichtingen.

2.6     Ingeval van strijd tussen bepalingen uit de overeenkomst en de tekst van deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.7     Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Psychocare en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doen en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.

3. Overeenkomsten
3.1     Aanmeldingen zijn voor Psychocare pas bindend nadat Psychocare deze schriftelijk, per e-mail of telefonisch heeft bevestigd.

3.2     Wijzigingen van de Opdracht door Opdrachtgever of Deelnemer binden Psychocare slechts voor zover Psychocare deze wijzigingen schriftelijk aanvaardt of voor zover Psychocare feitelijk met de uitvoering van de gewijzigde Opdracht is begonnen.

3.3     Alle opgaven van en/of vermeldingen over de diensten en producten, zoals de duur van de Opleiding, de omvang en technische uitvoering van het Onderwijsmateriaal of andere werken, gebeuren naar beste weten van Psychocare, maar kunnen redelijkerwijs afwijken.

4. Prijzen en betaling
4.1     Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Psychocare is gerechtigd elke wijziging van het BTW-tarief aan Opdrachtgever door te berekenen.

4.2     Afhankelijk van het niveau van de Deelnemers, van tussentijdse aanpassingen van te behandelen leerstof en/of tussentijdse aanpassing van de specifieke omstandigheden die tevoren redelijkerwijs niet waren voorzien, kan de werkelijke duur van de uitvoering van de Opdracht of van de Opleiding korter of langer uitvallen dan Psychocare had aangegeven.

4.3     Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.4     Indien niet tijdig wordt betaald, is Opdrachtgever of Deelnemer in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen.

4.5     Al hetgeen Opdrachtgever verschuldigd is, is direct opeisbaar indien Opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, in staat van faillissement geraakt, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, indien executoriaal beslag wordt gelegd op zijn zaken en/of vorderingen, en wanneer hij overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

4.6     Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Psychocare maakt als gevolg van de niet nakoming door Opdrachtgever van diens (betalings-)verplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever, zulks met een minimum van 10% van het te vorderen bedrag, met een minimum van €100,-.

4.7     Betaling van Opdrachtgever strekken primair tot voldoening van de door deze in artikel 4.4 bedoelde verschuldigde rente, vervolgens van de in artikel 4.6 bedoelde gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

4.8     Opdrachtgever is niet bevoegd haar verplichtingen jegens Psychocare op te schorten of hetgeen zij van Psychocare te vorderen heeft te verrekenen met of in mindering te brengen op hetgeen Opdrachtgever jegens Psychocare verschuldigd is.

4.9     Psychocare heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen van Opdrachtgever.

4.10    Psychocare heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van een overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen. Dit geldt onder opschorting van de uitvoering door Psychocare van de overeenkomst totdat zekerheid is verschaft en/of (geheel of gedeeltelijk) vooruitbetaling door Psychocare is ontvangen.

5. Levering
5.1     Alle door Psychocare genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren. De leveringstermijnen zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen, maar zijn niet te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Psychocare, geeft overschrijding van de levertijd Opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst dan wel op vergoeding van enige door Opdrachtgever geleden schade.

5.2     Indien levering niet plaats kan vinden op de overeengekomen wijze door oorzaken die niet zijn te wijten aan Psychocare, is Psychocare gerechtigd de kosten die dit met zich meebrengt aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De levertijd wordt voor zover nodig verlengd. De levertijd wordt tevens verlengd indien de vertraging aan de zijde van Psychocare is ontstaan ten gevolge van het niet voldoen door Opdrachtgever van enige voor Opdrachtgever uit de overeenkomst voorvloeiende verplichting of van Opdrachtgever te vervangen medewerking.

 

6. Deelnemers, lessen, Onderwijsmateriaal
6.1     Psychocare heeft het recht Deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de Opleiding verhinderen, van verdere deelneming aan de Opleiding uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling van de gehele Opleiding onverlet.

6.2     Psychocare is niet gehouden lessen te herhalen voor Deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen. Betaling van gemiste lessen blijft onverminderd verschuldigd.

6.3     Er worden geen duplicaten van Onderwijsmateriaal ter beschikking gesteld.

6.4     In geval van een In Company opleiding is Opdrachtgever verplicht Psychocare voorafgaand hieraan en tijdig op de hoogte te brengen van mogelijke gevaren die de activiteiten van het bedrijf van Opdrachtgever mee kunnen brengen. Voorts dient Psychocare voldoende op de hoogte te zijn gebracht van de maatregelen die Opdrachtgever heeft getroffen om voornoemde gevaren te verminderen en om ongelukken te voorkomen.

 

7. Annulering
7.1     Bij onvoldoende Aanmeldingen voor een Opleiding heeft Psychocare altijd het recht een Opleiding te annuleren en een Aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.

7.2     Annuleren van een Opleiding door Opdrachtgever of Deelnemer kan uitsluitend schriftelijk geschieden. De datum van de poststempel geldt als aanzegtermijn van de annulering. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging (waaronder eveneens e-mail wordt verstaan) van Psychocare. De geplande startdatum van de Opleiding geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering.

7.3     Bij annulering van In Company Opleidingen door Opdrachtgever, waarbij al dan niet (delen van) de Opleiding of het Onderwijsmateriaal vervaardigd moet worden, wordt – indien wordt geannuleerd meer dan zes weken voor de startdatum van de In Company Opleiding – 20% van de vergoeding voor de Opleiding in rekening gebracht. Bij annulering vanaf zes weken tot drie weken voor de aanvang van de In Company Opleiding is de helft van de vergoeding voor de In Company Opleiding verschuldigd. Volledige vergoeding is verschuldigd, indien minder dan drie weken voor aanvang van de In Company Opleiding wordt geannuleerd.

7.4     Voor Open opleidingen van een of twee dagen geldt dat indien Opdrachtgever of Deelnemer tot veertien dagen vóór aanvang van de Opleiding annuleert, Opdrachtgever een bedrag van € 35, verschuldigd is. Door Opdrachtgever reeds betaalde bedragen met betrekking tot de geannuleerde Opleiding worden door Psychocare terugbetaald. Volledige vergoeding is verschuldigd, indien minder dan veertien dagen voor aanvang van de cursus wordt geannuleerd.

7.5     Voor Open opleidingen van drie of meer dagen geldt dat indien Opdrachtgever of Deelnemer tot drie weken vóór aanvang van de Opleiding annuleert, Opdrachtgever een bedrag van € 60, verschuldigd is. Door Opdrachtgever reeds betaalde bedragen met betrekking tot de geannuleerde Opleiding worden door Psychocare terugbetaald. Volledige vergoeding is verschuldigd, indien minder dan eenentwintig dagen (3 weken) voor aanvang van de cursus wordt geannuleerd.

7.6     Voor de Opleiding “Basis- en vervolgopleiding Cognitieve Gedragstherapie” geldt dat indien Opdrachtgever of Deelnemer tot acht weken vóór aanvang van de Opleiding annuleert, Opdrachtgever een bedrag van € 60,- in rekening brengt. Bij annulering door Opdrachtgever of Deelnemer van deze Opleiding binnen acht tot vier weken vóór aanvang van de Opleiding, geldt dat door Psychocare aan Opdrachtgever een bedrag ad € 60,- in rekening wordt gebracht, alsmede 50% van de kosten van de Opleiding. Bij annulering door Opdrachtgever of Deelnemer van deze Opleiding binnen vier weken of korter vóór aanvang van de Opleiding, geldt dat door Psychocare aan Opdrachtgever een bedrag ad € 60,- in rekening wordt gebracht, alsmede 100% van de kosten van de Opleiding. Door Opdrachtgever reeds betaalde bedragen met betrekking tot geannuleerde Opleiding minus de door Psychocare in rekening te brengen bedragen, worden door Psychocare terugbetaald aan Opdrachtgever.

7.7     Bij annulering of wijziging van een supervisieafspraak geldt dat indien Opdrachtgever of Deelnemer:

  • tot 48 uur voor aanvang van de supervisieafspraak annuleert, geen kosten verschuldigd is;
  • tussen 48 uur en 24 uur voor aanvang van de afspraak annuleert, de Deelnemer of Opdrachtgever 50% van de verschuldigde vergoeding voor de afspraak verschuldigd is;
  • binnen 24 uren voor aanvang van de afspraak de afspraak annuleert dan wel de Deelnemer niet aanwezig is bij de afspraak zonder deze te annuleren, de Deelnemer dan wel Opdrachtgever de volledige vergoeding voor de afspraak verschuldigd is alsmede de door Psychocare gemaakte kosten.

Indien een afspraak 48 uren voor aanvang wordt afgezegd dient de Deelnemer dan wel Opdrachtgever dit eveneens telefonisch te doen bij de docent met wie de afspraak zal plaatsvinden. Indien deze niet bereikbaar is dient telefonisch contact te worden opgenomen het algemene nummer van Psychocare. Indien een afspraak 24 uren voor aanvang wordt afgezegd, dient de afspraak eveneens per e-mail gericht aan het adres van de betreffende docent, geannuleerd te worden.

7.8     Tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever of Deelnemer leidt niet tot aanspraak op restitutie van (een deel van) de verschuldigde vergoeding.

7.9     In afwijking van de artikelen 7.4, 7.5 en 7.6 geldt dat, indien Opdrachtgever, natuurlijk persoon, zich via internet voor een Opleiding heeft aangemeld, de Opdrachtgever gedurende een termijn van veertien dagen na totstandkoming van de overeenkomst, de mogelijkheid heeft, kosteloos, de overeenkomst te beëindigen. Indien vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen de Opleiding is aangevangen, geldt dat tot het moment van aanvang van de Opleiding deze kosteloos kan worden geannuleerd. Reeds betaalde bedragen worden door Psychocare aan Opdrachtgever geheel terugbetaald.

 

8. Intellectuele eigendomsrechten
8.1     Het auteursrecht en/of elk andere intellectueel eigendomsrecht op het Onderwijsmateriaal of enig ander werk voorvloeiend of verband houdend met een Opdracht of Opleiding, berust bij Psychocare dan wel derden. De intellectuele eigendomsrechten berusten nimmer bij de Opdrachtgever.

8.2     Opdrachtgever en Deelnemer mogen al het door Psychocare vervaardigde en/of ter beschikking gestelde Onderwijsmateriaal of enig ander werk alleen ten eigen behoeve gebruiken. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Psychocare niet toegestaan om:

  • Onderwijsmateriaal of enig ander werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins.
  • Onderwijsmateriaal of enig ander werk aan derden af te staan, te verkopen of op enige andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.

 

9. Aansprakelijkheid
9.1     De aansprakelijkheid van Psychocare, waaronder mede begrepen de wettelijke aansprakelijkheid voor haar personeelsleden en voor door haar ingeschakelde derden, voor vermogensschade en immateriële schade, inclusief gevolgschade, waarvan het ontstaan aan Psychocare toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

9.2     Psychocare aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van Deelnemer of Opdrachtgever.

9.3     Al het door Psychocare ontwikkelde en/of samengestelde Onderwijsmateriaal dan wel ander werk, voortvloeiend uit of verband houdend met een Opdracht of Opleiding, is op zorgvuldige wijze, naar beste weten samengesteld. Evenwel kan Psychocare op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Psychocare aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die gebaseerd zijn op bedoelde materialen en werken.

9.4     Psychocare kan niet instaan voor de juistheid of volledigheid van tijdens een Opleiding verstrekte praktische tips en adviezen voor (problemen in) de praktijk.

9.5     Psychocare en de docenten aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde aanbevelingen/adviezen. De Deelnemers worden met nadruk aangeraden deze aanbevelingen/adviezen niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op de eigen professionele kennis en ervaring en de eventueel te gebruiken aanbevelingen te (doen) controleren voordat zij op de praktijksituatie worden toegepast.

9.6     Psychocare bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid kan inroepen jegens Opdrachtgever, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet ondergeschikten voor wier gedragingen zij volgens de wet aansprakelijk zou kunnen zijn.

9.7     Opdrachtgever garandeert dat tekeningen, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zin van het woord die door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld ten behoeve van ontwikkeling en/of samenstelling van Onderwijsmateriaal of andere werken, dat door gebruik hiervan geen intellectuele eigendomsrechten van derden worden aangetast dan wel enig ander recht wordt geschonden. Opdrachtgever vrijwaart Psychocare voor alle aanspraken van derden hieromtrent.

9.8     Deelnemer dient de namens Psychocare gegeven veiligheidsinstructies en normen in acht te nemen. Bij weigering door Deelnemer hiervan, zijn de gevolgen daarvan volledig voor Deelnemer.

 

10. Geheimhouding
10.1    Psychocare verplicht zich alle door Opdrachtgever verstrekte bedrijfsgegevens zorgvuldig te bewaren. Deze gegevens zal Psychocare niet dan na voorafgaand overleg met Opdrachtgever aan derden ter inzage of voor gebruik afgeven dan wel publiceren. Eventuele door Opdrachtgever en/of Deelnemer aan Psychocare ter beschikking gestelde gegevens zal Psychocare vrijelijk bij de uitvoering van de Opdracht kunnen gebruiken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

11. Overmacht
11.1    Indien naar het redelijk oordeel van Psychocare een overmachtsituatie daartoe aanleiding geeft, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.

11.2    Eventueel door Opdrachtgever vooruitbetaalde gelden zullen door Psychocare in dat geval naar rato worden terugbetaald, na aftrek van 20% van de totale factuurwaarde als vergoeding voor de door Psychocare reeds gemaakte kosten. Als het reeds betaalde minder dan 20% van de totale factuurwaarde bedraagt, vindt geen restitutie plaats.

11.3    Indien de overmacht een bepaalde Opleidingbijeenkomst betreft, zal Psychocare voor zover mogelijk een andere tijd of dag voor het houden van deze bijeenkomst trachten vast te stellen dan wel het gehele opleidingprogramma opschuiven.

 

12. Beëindiging
12.1    Psychocare kan, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met Opdrachtgever beëindigen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 waarbij beëindiging hetzelfde is als annulering, indien:

  1. Opdrachtgever surséance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd;
  2. Opdrachtgever zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest;
  3. Opdrachtgever of Deelnemer één of meer verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en hij deze nalatigheid niet binnen 14 dagen (of), nadat Psychocare bij aangetekende brief hiertoe gemaand heeft, opheft.

12.2    Het hiervoor bepaalde laat onverlet de overige aan Psychocare rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding.

 

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1    Op alle rechtsverhoudingen tussen Psychocare en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

13.2    Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een Opdracht, deze algemene voorwaarden, een offerte of anderszins, is uitsluitend de rechtbank te Utrecht bevoegd, voor zover de Opdrachtgever dan wel Deelnemer natuurlijk persoon, niet binnen één maand nadat Psychocare zich op deze bepaling heeft beroepen, te kennen heeft gegeven dat zij het geschil aan de volgens de wet bevoegd verklaarde rechter wenst voor te leggen.